Realitní služby

Správa

Zajišťujeme veškeré služby týkající se správy domů včetně souvisejícího právního servisu.

Poskytujeme správu nemovitostí ve vlastnictví měst, ale také ve vlastnictví soukromých osob nebo jiných právních subjektů (např. družstev, společenství vlastníků, sdružení spoluvlastníků apod.).

Správu objektu provádíme dle požadavků vlastníka a v souladu s mandátní smlouvou uzavřenou s vlastníkem nemovitosti. Ve prospěch vlastníků nemovitostí se snažíme řešit i nájemníky – neplatiče. I v této oblasti již máme velmi bohaté zkušenosti.

Snažíme se o to, aby klienti byli maximálně spokojeni a mohli si sami určit rozsah služeb, které pro ně budeme zajišťovat. Na základě jejich požadavku uzavíráme individuálně mandátní smlouvy a to dle jejich požadavků.

Další služby při správě nemovitosti

 • zajištění založení družstva, s.r.o. nebo společenství vlastníků
 • vyhledání vhodného bytu pro nájemníky apod.
 • zajištění pronájmů bytů a nebytových prostor ve spravovaných domech
 • zajištění změn na obchodním rejstříku
 • zajištění právních služeb
 • poskytování součinnosti při zajišťování úvěru

Vedení účetnictví při správě nemovitosti

 • zpracování veškerých finančních operací na zvláštním účtu domu
 • kontrola a úhrada faktur z účtu vlastníka
 • vedení podvojného účetnictví dle platných předpisů
 • archivace dokladů
 • vypracování a podání daňového přiznání
 • zpracování účetní rozvahy a výsledovky
 • zpracování roční účetní uzávěrky
 • roční rozvaha o výši a účelu využití prostředků na provoz a údržbu i o předpokládaném příjmu z nájemného v následujícím období
 • zpracování mzdové agendy
 • vypracování pro SVJ přehledu fondu oprav za příslušný rok včetně detailního přehledu nákladů a dlužníků
 • vypracování pro spoluvlastníky pro účely jejich daňových přiznání přehled příjmů z pronájmů dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů

Technická správa nemovitosti

 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor
 • vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor
 • zajištění komunikace s vlastníky a nájemci včetně vedení administrativy
 • zajištění dodávek médií (el. energie, plynu, vody, tepla, TUV), odvozu odpadu, včetně zpracování smluv s dodavateli, provoz výtahu, STA, úklid společných prostor domu, chodníku a přilehlých zelených prostor, zahradnické služby , provoz kotelen , zajištění havarijní služby apod.
 • roční vyúčtování tepla, TUV a ostatních služeb
 • přebírání a předávání bytů nájemníků podle pokynu vlastníka
 • předpis a kontrola nájemného či plateb do fondu údržby a oprav
 • zpracovávání přehledu dlužníků nájemného (fondů) a plateb za služby spojené s užíváním bytu, poskytnutí součinnosti při vymáhání dlužných částek
 • roční vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitosti
 • zajištění tisku složenek a pravidelné předávání a přebírání dat od České pošty v rámci SIPO
 • roční zprávy o fyzickém a právním stavu nemovitosti, včetně plánu oprav na další období
 • revize technických zařízení ve spravovaném objektu, včasné odstranění zjištěných závad
 • drobná údržba, havarijní opravy a odstraňování poruch
 • plnění povinností vyplývající z předpisů požární ochrany
 • rekonstrukce a modernizace objektu dle schváleného plánu, vypsání výběrového řízení, zastupování vlastníka v těchto záležitostech a účast na stavebních řízeních
 • účast na schůzích výboru SVJ a shromážděních vlastníků.

Veškeré práce týkající se rekonstrukce objektů

Zajišťujeme:

 • vypracování projektů pro rekonstrukci, ve spolupráci s architektonickými firmami
 • rekonstrukci od stavebního povolení až ke kolaudaci
 • spolupráci se stavebními firmami.

Finanční a daňové poradenství

Zajišťujeme:

 • finanční a daňové poradenství v oblasti nemovitostí
 • daňové poradenství a zpracování daní v oblasti nemovitostí
 • hypoteční úvěry na koupi nemovitosti, a to ve spolupráci s předními bankovními ústavy.

Forma vlastnictví    

Počet jednotek (povinné)    

Vedení účetnictví    

Kompletní správa nemovitosti    

Spravované nemovitosti (35)