Realitní služby

Ostatní služby

Kromě služeb uvedených v předchozích rubrikách poskytujeme i následující specifický servis

Vystěhování činžovních domů

Pro vlastníky nemovitostí, kteří chtějí uvolnit činžovní dům, zajišťujeme:

 • vystěhování nájemníků dle předchozí dohody s vlastníkem, včetně vyplacení odstupného
 • vyhledání vhodného bytu pro nájemníky, včetně smluvního zajištění
 • předání bytu zpět pronajímateli, převod dodavatelských médií
 • dle dohody s vlastníkem pronájem bytů za tržní nájemné nebo vypracování "Prohlášení vlastníka" a následný prodej uvolněných bytových jednotek třetím osobám.

Právní analýzy majetkových vztahů

Při objasňování majetkových vztahů zajišťujeme:

 • genealogické studie
 • geneze majetku zkonfiskovaného v období totality
 • vyhledávání vlastníků nemovitostí a jejich právních nástupců

Pronájem bytových a nebytových prostor

 • vyhledání vhodného zájemce
 • v případě osobního vlastnictví bytu vypracování Nájemní smlouvy dle příslušného zákona
 • v družstevním vlastnictví či nájemním vztahu k bytu vypracování Smlouvy o podnájmu
 • v případě nebytových prostor vypracování Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zajištění kauce pro pronajímatele
 • předání nemovitosti k užívání nájemci.

Další služby při správě nemovitosti

 • zajištění založení družstva, s.r.o. nebo společenství vlastníků
 • vyhledání vhodného bytu pro nájemníky apod.
 • zajištění pronájmů bytů a nebytových prostor ve spravovaných domech
 • zajištění změn na obchodním rejstříku
 • zajištění právních služeb
 • poskytování součinnosti při zajišťování úvěru

Vedení účetnictví při správě nemovitosti

 • zpracování veškerých finančních operací na zvláštním účtu domu
 • kontrola a úhrada faktur z účtu vlastníka
 • vedení podvojného účetnictví dle platných předpisů
 • archivace dokladů
 • vypracování a podání daňového přiznání
 • zpracování účetní rozvahy a výsledovky
 • zpracování roční účetní uzávěrky
 • roční rozvaha o výši a účelu využití prostředků na provoz a údržbu i o předpokládaném příjmu z nájemného v následujícím období
 • zpracování mzdové agendy
 • vypracování pro SVJ přehledu fondu oprav za příslušný rok včetně detailního přehledu nákladů a dlužníků
 • vypracování pro spoluvlastníky pro účely jejich daňových přiznání přehled příjmů z pronájmů dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů

Technická správa nemovitosti

 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor
 • vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor
 • zajištění komunikace s vlastníky a nájemci včetně vedení administrativy
 • zajištění dodávek médií (el. energie, plynu, vody, tepla, TUV), odvozu odpadu, včetně zpracování smluv s dodavateli, provoz výtahu, STA, úklid společných prostor domu, chodníku a přilehlých zelených prostor, zahradnické služby , provoz kotelen , zajištění havarijní služby apod.
 • roční vyúčtování tepla, TUV a ostatních služeb
 • přebírání a předávání bytů nájemníků podle pokynu vlastníka
 • předpis a kontrola nájemného či plateb do fondu údržby a oprav
 • zpracovávání přehledu dlužníků nájemného (fondů) a plateb za služby spojené s užíváním bytu, poskytnutí součinnosti při vymáhání dlužných částek
 • roční vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitosti
 • zajištění tisku složenek a pravidelné předávání a přebírání dat od České pošty v rámci SIPO
 • roční zprávy o fyzickém a právním stavu nemovitosti, včetně plánu oprav na další období
 • revize technických zařízení ve spravovaném objektu, včasné odstranění zjištěných závad
 • drobná údržba, havarijní opravy a odstraňování poruch
 • plnění povinností vyplývající z předpisů požární ochrany
 • rekonstrukce a modernizace objektu dle schváleného plánu, vypsání výběrového řízení, zastupování vlastníka v těchto záležitostech a účast na stavebních řízeních
 • účast na schůzích výboru SVJ a shromážděních vlastníků.

Služby při prodeji nemovitosti

 • vyhledání vhodného zájemce schopného uhradit kupní cenu
 • vypracování geometrického plánu a zaměření pozemků, zjišťujeme územní plánování v dané lokalitě, stav inženýrských sítí - kde jsou vedeny a za jakých podmínek je možno se na ně připojit
 • vypracování Smlouvy o budoucí kupní smlouvě v případě zajištění hypotéčního úvěru
 • vypracování Kupní smlouvy
 • úschovu sjednané kupní ceny na základě Smlouvy o úschově, případně zajišťujeme advokátní či notářskou úschovu a tuzemský dokumentární akreditiv
 • zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí, výmaz zástavních práv a věcných břemen
 • znalecký posudek ve spolupráci s odhadci, tržní znalecké posudky
 • předání nemovitosti na základě předávacího protokolu, předání všech potřebných dokladů týkajících se nemovitostí
 • vypracování daňových přiznání k dani z převodu nemovitosti.

Služby při koupi bytů

 • individuální péči o klienta po celou dobu vyhledávání vhodné nemovitosti
 • nahlédnutí do všech dokumentů, které má prodávající v souvislosti s prodávanou nemovitostí k dispozici - nabývací titul, list vlastnictví, snímek z pozemkové mapy, kolaudační rozhodnutí, dohoda o převodu členských práv a povinností apod.
 • přípravu příslušných smluv či dohod v koordinaci s prodávajícím
 • spolupráci s poptávajícím na zajištění hypotéčního úvěru či úvěru za stavebního spoření
 • prověření bezdlužnosti prodávajícího u všech dodavatelských médií a převod dodávky médií na kupujícího
 • u nemovitosti v osobním vlastnictví přiznání k dani z převodu nemovitosti a způsob její úhrady.

Služby u převodu členských práv a povinností spojených s nájmem bytu

 • vyhledání vhodného zájemce
 • vypracování Dohody o převodu členských práv a povinností
 • zajištění podkladů pro čerpání úvěrů ze stavebního spoření a k tomu příslušných dohod
 • zajištění stavebního spoření
 • depozit sjednané ceny za převod členských práv a povinností na základě Smlouvy o úschově, případně zajišťujeme advokátní či notářskou úschovu a tuzemský dokumentární akreditiv
 • předání bytové jednotky na základě předávacího protokolu.

Služby při prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví

 • vyhledání vhodného zájemce
 • vypracování Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na zajištění hypotečního úvěru
 • zajištění hypotečního úvěru
 • vypracování Kupní smlouvy nebo Smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti, u rozestavěné nemovitosti je prodej na základě Smlouvy o výstavbě
 • úschovu sjednané kupní ceny na základě Smlouvy o úschově, případně zajišťujeme advokátní či notářskou úschovu a tuzemský dokumentární akreditiv
 • znalecký posudek ve spolupráci s odhadci, tržní znalecké posudky
 • zápis vlastnických práv do Katastru nemovitostí, výmaz zástavních práv a věcných břemen
 • předání nemovitosti na základě předávacího protokolu
 • vypracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti.

Poradenství při privatizaci bytových domů

Při privatizaci domovního fondu poskytujeme nově vznikajícím vlastníkům domů následující komplexní služby:

 • vytvoření právního subjektu (formou družstva vlastníků, či s.r.o.)
 • vypracování stanov bytového družstva
 • vypracování Společenské smlouvy pro společnost s ručením omezeným
 • uzavření kupní smlouvy s vlastníkem nemovitosti
 • Prohlášení vlastníka nemovitosti dle příslušných zákonů a jeho vkladu do katastru nemovitostí
 • převod bytových jednotek do vlastnictví členů družstva
 • správu nemovitosti.

Geodetické služby

Zajišťujeme:

 • spolupráci s předními geodetickými společnostmi
 • zaměření pozemků na výstavbu domů a komerčních objektů
 • zaměření domu v rámci vypracování "Prohlášení vlastníka".

Veškeré práce týkající se rekonstrukce objektů

Zajišťujeme:

 • vypracování projektů pro rekonstrukci, ve spolupráci s architektonickými firmami
 • rekonstrukci od stavebního povolení až ke kolaudaci
 • spolupráci se stavebními firmami.

Znalecké posudky

Zajišťujeme:

 • vypracování veškerých znaleckých posudků ve spolupráci se znalci v oboru odhadů nemovitostí
 • znalecké posudky dle bankovních směrnic
 • vyhláškové znalecké posudky na ocenění nemovitosti.

Posuzování investičních záměrů

 • na základě dlouhodobých zkušeností jsme schopni pro klienta zajistit individuální průzkum trhu s nemovitostmi
 • posouzení klientova investičního záměru v oblasti nemovitostí.

Finanční a daňové poradenství

Zajišťujeme:

 • finanční a daňové poradenství v oblasti nemovitostí
 • daňové poradenství a zpracování daní v oblasti nemovitostí
 • hypoteční úvěry na koupi nemovitosti, a to ve spolupráci s předními bankovními ústavy.

Architektonické a stavební práce

Zajišťujeme:

 • návrhy a realizace staveb ve spolupráci s architektonickými kancelářemi
 • vypracování stavební dokumentace včetně projektu
 • výstavbu nových bytů v půdních prostorech domů nebo nástavbou.