Realitní služby

Služby

Služby při prodeji nemovitosti

  • vyhledání vhodného zájemce schopného uhradit kupní cenu
  • vypracování geometrického plánu a zaměření pozemků, zjišťujeme územní plánování v dané lokalitě, stav inženýrských sítí – kde jsou vedeny a za jakých podmínek je možno se na ně připojit
  • vypracování Smlouvy o budoucí kupní smlouvě v případě zajištění hypotéčního úvěru
  • vypracování Kupní smlouvy
  • úschovu sjednané kupní ceny na základě Smlouvy o úschově, případně zajišťujeme advokátní či notářskou úschovu a tuzemský dokumentární akreditiv
  • zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí, výmaz zástavních práv a věcných břemen
  • znalecký posudek ve spolupráci s odhadci, tržní znalecké posudky
  • předání nemovitosti na základě předávacího protokolu, předání všech potřebných dokladů týkajících se nemovitostí
  • vypracování daňových přiznání k dani z převodu nemovitosti.