Realitní služby

Služby

Služby při prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví

  • vyhledání vhodného zájemce
  • vypracování Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na zajištění hypotečního úvěru
  • zajištění hypotečního úvěru
  • vypracování Kupní smlouvy nebo Smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti, u rozestavěné nemovitosti je prodej na základě Smlouvy o výstavbě
  • úschovu sjednané kupní ceny na základě Smlouvy o úschově, případně zajišťujeme advokátní či notářskou úschovu a tuzemský dokumentární akreditiv
  • znalecký posudek ve spolupráci s odhadci, tržní znalecké posudky
  • zápis vlastnických práv do Katastru nemovitostí, výmaz zástavních práv a věcných břemen
  • předání nemovitosti na základě předávacího protokolu
  • vypracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti.