Realitní služby

Služby

Technická správa nemovitosti

 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor
 • vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor
 • zajištění komunikace s vlastníky a nájemci včetně vedení administrativy
 • zajištění dodávek médií (el. energie, plynu, vody, tepla, TUV), odvozu odpadu, včetně zpracování smluv s dodavateli, provoz výtahu, STA, úklid společných prostor domu, chodníku a přilehlých zelených prostor, zahradnické služby , provoz kotelen , zajištění havarijní služby apod.
 • roční vyúčtování tepla, TUV a ostatních služeb
 • přebírání a předávání bytů nájemníků podle pokynu vlastníka
 • předpis a kontrola nájemného či plateb do fondu údržby a oprav
 • zpracovávání přehledu dlužníků nájemného (fondů) a plateb za služby spojené s užíváním bytu, poskytnutí součinnosti při vymáhání dlužných částek
 • roční vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitosti
 • zajištění tisku složenek a pravidelné předávání a přebírání dat od České pošty v rámci SIPO
 • roční zprávy o fyzickém a právním stavu nemovitosti, včetně plánu oprav na další období
 • revize technických zařízení ve spravovaném objektu, včasné odstranění zjištěných závad
 • drobná údržba, havarijní opravy a odstraňování poruch
 • plnění povinností vyplývající z předpisů požární ochrany
 • rekonstrukce a modernizace objektu dle schváleného plánu, vypsání výběrového řízení, zastupování vlastníka v těchto záležitostech a účast na stavebních řízeních
 • účast na schůzích výboru SVJ a shromážděních vlastníků.